၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်