၂၀၁၅ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်