၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်