၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၂၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်