၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်