၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်