တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် - ၁၅ ဖြင့်ပယ် )
အတည်ပြုအမှတ်
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်