တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် -၁၄ ဖြင့်ပယ် )
အတည်ပြုအမှတ်
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်