၂၀၁၂ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်