၂၀၁၂ခုနှစ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်