၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၄၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်