၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ၊ ဧပြီလ(၁)ရက်မှ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့အထိ (၆)လ
အတည်ပြုအမှတ်
၄၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်