တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်