၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၃၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်