တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက် ခင်းနည်းဥပဒေ
အတည်ပြုအမှတ်
၁၃/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ
ရယူရန်