မေးမြန်းသူ - ဦးနေထွန်း

ယခင်က စာကြည့်တိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးသော ကော့သောင်းမြို့ ပြည်တော်သာစာကြည့်တိုက် အဆောက် အဦအား စာကြည့်တိုက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ပြည်သူလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း။ (ကြယ်ပွင့်မပြ)

ဖြေကြားသူ -
ဝန်ကြီး
သယံဇာတ/ ပတ်ဝန်းကျင်

ယခင်က စာကြည့်တိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးသော ကော့သောင်းမြို့ ပြည်တော်သာစာကြည့်တိုက် အဆောက် အဦအား စာကြည့်တိုက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ပြည်သူလက်ဝယ်သို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားပြန်လည်ဖြေကြားထားပါသည်