Online Register

လေ့လာသူများ၏ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန် အောက်ပါဖိုင်အား Download ရယူပါ

visitor download body

Personal Information

information body

Contact Information

informations body

One file only.
20 မီကာဘိုက် limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.
One file only.
20 မီကာဘိုက် limit.
Allowed types: gif, jpg, png, jpeg.
ထောက်ခံချက် (Credential)

visitor_reco

  • နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲ၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်
  • ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျေင်းအုပ်ကြီး (သို့မဟုတ်) မော်ထွန်းထိန်းတို့၏ ထောက်ခံချက်
  • ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် နီးစပ်ရာရဲစခန်း၏ထောက်ခံချက်

recon file

One file only.
20 မီကာဘိုက် limit.
Allowed types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, zip, jpeg.
One file only.
20 မီကာဘိုက် limit.
Allowed types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip, gif, jpg, png, jpeg.
CAPTCHA

visitor captcha body

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.