တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မြေယာအငြင်းပွားမှုစောင့် ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(၁)    အဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးသင့်သည့် သိမ်းဆည်း မြေယာကိစ္စများကို လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ မှ ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊
(၂)    အဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ၏ လယ်ယာမြေ အငြင်းပွားမှုများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး၍ အဂတိတရားကင်းရှင်း စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊
(၃)    အဖွဲ့သည် ဥပဒေမဲ့သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း ၍ လယ-၃၀၊ မြေစာရင်းပုံစံ-၁၀၅၊ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) စသည်ဖြင့် ထုတ်ယူထားခြင်းတို့ကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ပယ်ဖျက်မိန့်ထုတ်ပြန်၍ သိမ်းဆည်း ခံရသူ မူလတောင်သူလယ်သမားများထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မြေယာအငြင်းပွားမှုများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊
(၄)    အဖွဲ့သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ထားသည့် မြေပေါ်တွင်အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိ သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသည် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ ကို စိစစ်လေ့လာရမည်၊
(၅)    အဖွဲ့သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့လိပ်မူ၍ တိုင်ကြားလာသည့် လယ်ယာမြေ အငြင်းပွား မှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများ ကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆရသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်းပြု နိုင်သည်၊
(၆)    အဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် မြေယာကိစ္စစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိ သော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် တိုင်ကြားချက်မှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါကစိစစ် တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(၇)    အဖွဲ့သည်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော မြေယာအငြင်းပွားမှုများ၊ မူဝါဒ ဆိုင်ရာအဆုံးအဖြတ် ခံယူရမည့် ကိစ္စရပ်များပေါ်‌ပေါက်လာပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မြေပြင်ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊
(၈)    အဖွဲ့သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကဖြစ်စေ အခါအားလျော်စွာပေးအပ် သည့် တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။