ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က)        လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်လာလျှင်လိုအပ် သလိုစိစစ်၍ တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ကတစ်ဆင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ပြန်လည်တင်ပြရမည်၊
(ခ )        ကော်မတီက တာဝန်အရလိုအပ်လာလျှင် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေး      အဖွဲ့က လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကို ပြန်လည်တင် ပြရမည်၊
( ဂ)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရ  ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ် အကြံပြုရေးအဖွဲ့က စိစစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်၍ တာဝန်ပေးအပ် လာလျှင် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်နှင့်သဘော ထားမှတ်ချက်တို့ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ပြန်လည်တင်ပြရမည်၊    
(ဃ)    သက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ အားဖိတ်ကြား၍မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်၊        
( င)    တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လက်စွဲများကို လိုအပ်ပါက  သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီတောင်းခံနိုင်သည်၊        
( စ)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်ပေးသည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်၊
(ဆ)    သက်တမ်းသည်  ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် လိုအပ်ပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနိုင် သည်၊
(ဇ )    ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် စိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ စိစစ်အကြံပြုရေးအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာဒေသသို့ ရောက်ရှိနေစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊ စိစစ်အကြံ ပြုရေးအဖွဲ့တာဝန်အရ ခရီးသွားရောက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနည်းတူ ခရီးစရိတ်၊ နေ့တွက်စရိတ်များကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။