တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်းနှင့် နှုတ်ဖြေ(လူတွေ့)စစ်ဆေးခြင်း ခေါ်ယူမည့်အစီအစဉ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ အမည်စာရင်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့၊ ရွှေဝယ်သီရိအားကစားကွင်းရှိ အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်နှင့် ရိုးရိုးတန်း ပွဲကြည့်စင်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်/ တည်ဆောက်မည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ထားဝယ်မြို့၊ ရွှေဝယ်သီရိအားကစားကွင်းရှိ အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်နှင့် ရိုးရိုးတန်း ပ

တင်ဒါကော််််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

တင်ဒါကော််််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

(၇၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

(၇၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

အငယ်တန်းစာရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

အငယ်တန်းစာရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

တင်ဒါအကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

တင်ဒါအကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း