ကော်မတီ၏ တာဝန်

(က)    သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည်ပြည်သူ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု ရှိ/မရှိ စိစစ် ကာ ကော်မတီသည်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့်အစိုးရထံ အစီရင်ခံအကြံပြုစာ တင်သွင်း ရန်ဖြစ်သည်။    
( ခ)    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာတို့အတွက် ကူညီ လေ့လာသုံးသပ်ပေးရမည်၊
(ဂ)    လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးအပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာစနစ်တကျသုံးစွဲရေးနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများစနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံး စွဲရေးတို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(ဃ)    ပြည်သူများစာသုံးသည့်အသီးအနှံများတွင် ဓါတုဆေးဝါးများသုံးစွဲထားမှုရှိ/မရှိ စိစစ်၍ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းနိုင်သည်။                        
(င)    စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေများရရှိရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ စိုက်ပျိုးချိန်ရာသီ အမီဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးတို့အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( စ)    ဆည်မြောင်း၊ တာတမံ၊ ရေကန်၊ ရေနုတ်မြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(ဆ)    တိုင်းဒေသကြီးတွင် တရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ရေချို၊ ရေငန်ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကဏန်း မွေးမြူရေး တို့တွင်ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်၍နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီးများရရှိ စေပြီးပြည်တွင်း သုံးစွဲဖူလုံရေးနှင့် ပြည်ပတင်ပို့မှုမြင့်မားအောင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်၊
( ဇ)    မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပညာရှင်များမွေးထုတ်ရေး၊ သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(စျ)    ပင်လယ်ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေးရေသယံဇာတများမပြုန်းတီးရေးနှင့် ပိုမိုပွားများလာရေးတို့ အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(ည)    ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ကမ်းလွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများတွင် ကုမ္ပဏီများ လက်ဝါးကြီးအုပ် ငါးဖမ်းမှု များကိုတားဆီးရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( ဋ)    ကမ်းနီးရေလုပ်ငန်းများအတွက်ချေးငွေနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးတို့ အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( ဌ)    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ရေ၊ လေ၊ မြေနှင့် အသံညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုကို လျှော့ချသည့် အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( ဍ)    ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ပပျောက်စေရန် ပညာပေးလေ့ကျင်ပြီး၊ သစ်အလွန်အကျွံ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချသွားနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်၊
( ဎ)    သတ္တုတူးဖော်မှုနှင့် စွန့်ပစ်မြေစာများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျစွန့်ပစ်စေရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(ဏ)    စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်လာသောရေဆိုးနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(တ)    သဘာဝရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ရေဝေရေလဲဒေသ မြေအောက်ရေ ၊ ရေတိမ် ဒေသ၊ ရေချို၊ ရေငန်၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်တို့၏ ဂေဟစနစ်ပျက်စီးမှု၊ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန် မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
(ထ)    သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို လက်ဝါးကြီးအုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ညီမျှခြင်းမရှိသော ခွဲဝေသုံးစွဲ ခြင်းတို့ကို ပပျောက်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( ဒ)    သဘာဝဇီဝမျိုးစိတ်များထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရေး၊ သဘာဝ အပန်းဖြေစခန်းများပေါ် ထွန်းလာရေးတို့အတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( ဓ)    စိုက်ပျိုးမြေများကို အခြားနည်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် စိစစ်လေ့လာတင်ပြရမည်၊
( န)    သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများက ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဥပဒေ များကိုလေ့လာ၍ ပယ်ဖျက်ရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်၊ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းရန်များတွေ့ရှိက လွှတ်တော် သို့တင်ပြရမည်၊
( ပ)    သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန့်သည့်နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များသည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ဥပဒေများနှင့်လည်းကောင်း ညီညွတ်ဆီလျော်အောင် ဆောင်ရွက်စေပြီး၊ ညီညွတ်ဆီလျော် မှုမရှိပါက လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကိုစောင့်ကြည့် ထိန်းညှိကူညီရမည်၊
(ဖ)    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ကော်မတီအတွက် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေကြမ်းများရေးဆွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရမည်၊
(ဗ)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့မဟုတ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမည်။
၂။    ကော်မတီသည်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ကော်မတီ၏တာဝန်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
    (က)    လိုအပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆင့်ခေါ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများကိုလည်း တင်ပြစေရန်ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ သက်သေထွက်ဆိုချက်သည် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများသည် ကော်မတီ၏ အလုပ်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်ရာတွင်သက်ဆိုင်သည်၊ မသက်ဆိုင်သည်ဟူ သော ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာပါက အဆိုပါပြဿနာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရန် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကချမှတ်သော အဆုံးအဖြတ်သည်အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏အကျိုးကိုဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်နစ်နာဖွယ်ရာရှိသည်ဟူ သော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစာရွက်စာတမ်းတစ်ရပ်ကို ကော်မတီသို့ထုတ် ဖော်ပြောဆိုတင်ပြရန်ငြင်းဆိုနိုင်သည်။
 (ခ)    ကော်မတီ၏ရှေ့တွင် သက်သေခံရန်ဖြစ်စေ၊တင်ပြရန်ဖြစ်စေလိုအပ်သော ဌာနဆိုင်ရာ တစ်ဦးအားစာဖြင့်ဆင့်ခေါ်ရမည်။ ကော်မတီ၏ရှေ့တွင် သက်သေခံချက်(သို့မဟုတ်) သက်သေခံရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို လျှို့ဝှက်ထားသင့်၊ မသင့် ဥက္ကဋ္ဌ က ဆုံးဖြတ်ရမည်။
   (ဂ)    သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖြေကြားရန် သို့မဟုတ် ဖြေကြားချက်ပေး ရန် ကော်မတီက တစ်ဆင့်ခေါ်နိုင်သည်။
၃။    ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။  ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင်  ဆွေးနွေးချက်များအားလုံးမှတ်တမ်းတင် ၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သောအစီရင်ခံစာများကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍  အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးကိုပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၄။    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-
    (က)    ခန့်အပ်ထားသည့် ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက် မနည်းတက်ရောက်လျှင်အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။
    (ခ )    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးက သော်လည်း ကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးကသော်လည်း ကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမည်။
    (ဂ)    ယင်းသို့တင်ပြရာတွင်  ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
    (ဃ)    အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြပြီးနောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တွင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးက ကော်မတီ၏ အစီရင် ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။
    (င)    အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ စေရ။
 (စ)    အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မရှိလျှင်အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး မရှိ လျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော် က သဘောတူလက်ခံရန်အဆိုတင်သွင်းရမည်။
၅။    ကော်မတီဝင်များသည်-
 (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြော ဆို ဆွေးနွေးခွင့်နှင့်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
    (ခ )    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ကော်မတီ(၄)ခုအထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
 (ဂ )    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

၈။    ကော်မတီများမှ-
    (က)    ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ   ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို   ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ    သက်ဆိုင်ရာ
        ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ် သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။                    
    (ခ)    ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်း ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဂ)    ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိ ပါက  ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဃ)    ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက် ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ သက်တမ်း

၁၀။    ကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်း နှင့်အညီဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့်ကော်မတီ၏သက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးလိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလို အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဒေါက်တာထူးနေအောင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးဆွေမြင့်(ခ)မန်းဆွေမြင့် ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
4 ဦးကြည်လှိုင် ပုလော မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးနေထွန်း ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
6 ဗိုလ်မှူးငွေစိုး အဖွဲ့ဝင်
7 ဦးရဲမြင့်ဆွေ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး