ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သက်တမ်း

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည်ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သက်တမ်း အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ကော်မတီ၏ သက်တမ်း (၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးလိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုလဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေး အပ်နိုင်သည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

(၁)    ဥပဒေကြမ်းများကို စိစစ်ရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံမူ(၁၂)ချက်ကို အခြေခံ၍ စိစစ်ရမည်-
            (ကက)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊
            (ခ  ခ)    နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု         ရှိ/ မရှိ၊
           ( ဂ ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိ/မရှိ၊
       (ဃဃ)    နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
            ( င င)    နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိ/မရှိ၊
            ( စ စ)    အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊
          (ဆဆ)    တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေး အသား အသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
   (ဇ ဇ)    ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များရောထွေးခြင်း ရှိ/မရှိ၊
     (စျ စျ)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ မြန်မာနိုင်ငံက သဘောတူ လက်ခံ ထားသောအချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်းရှိ/မရှိနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးခြင်းရှိ/ မရှိ၊
        (ညည)    သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ဆိုင်ရာအချက် အလက် များ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
      (ဋ ဋ)        ဥပဒေကြမ်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေရှိ/မရှိ၊
     (ဌ ဌ)    ဥပဒေကြမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိခြင်း ရှိ/မရှိ ။
            (၂)    ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မတီဖြင့်စိစစ်ပြီးပါက အောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်     ဆောင်ရွက်ပါမည်-
        (ကက)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)ကို ပြုစု၍ ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်။
  (ခ ခ)    အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)ကို ကော်မတီကသဘောတူလျှင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်ကော်မတီကတာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီဝင် (၁)ဦး သည် အစီရင်ခံစာကိုလက်မှတ်ရေးထိုး၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။
       (ဂ ဂ)    လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မတီသို့လွှဲအပ်သည့်နေ့မှစ၍ ရုံးပိတ်ရက်များမပါ(၁၄)ရက် အတွင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်။
    (ဃဃ)    ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။  သို့ရာတွင်  သဘောကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထို သဘောကွဲလွဲချက်များကို ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်။
     (င င)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီကတာဝန်ပေး အပ်သော ကော်မတီဝင်(၁)ဦး သည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်တွင် ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
(၃)    ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကဖြစ်စေအခါအား လျော် စွာပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီ(၁)ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသောအချက်များကိုသော် လည်းကောင်း၊ ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(၁)    ကော်မတီသည် ဥပဒေကြမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၁ နှင့် အညီ ရေးဆွဲနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့များအပါအဝင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းသူများ အကူအညီရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(၂)    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မတီ သည် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-    
   (ကက)    နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြုချက်များကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။            
  (ခ ခ)    ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဥပဒေရေးရာအကြံပြုချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ လွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင် ခွင့်ရှိသည်။
         (ဂ ဂ)    ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက်များကိုလွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
   (ဃဃ)    ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော အရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ဥပဒေရှုထောင့်မှ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
    (ငင)    ကော်မတီ၏တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိ သည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည့် အပြင်ထိုဥပဒေကြမ်း၏ သဘောတွင် အကျုံးဝင်သော တင်ပြချက်၊  အကြံပြုချက်များလည်းဖြစ်ရခြင်း၊
(၃)    ကော်မတီဝင်များသည် -
  (ကက)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့်ရှိသည်၊
      (ခ ခ)    လွှတ်တော်ကော်မတီအများဆုံး (၄)ခုအထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် ခွင့်ရှိ သည်၊
   (ဂဂ)    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊    
(၄) ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီးဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာ များကို သိရှိနားလည် သူဟုယူဆသူများအားလည်းကောင်း၊ ဖိတ်ကြား၍ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း နှင့်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကိုတင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။

 

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

(၁)    ကော်မတီဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ကော်မတီ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင်ရှိနေစဉ်၌ လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ ခရီးသွား လာရာ၌လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များ ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့် အပြင် လွှတ်တော် က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကို လည်းခံစားခွင့်ရှိသည်။
        (၂)    ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ တည်ဆဲအခြား ဥပဒေတစ်ရပ် ရပ်အရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
        (၃)    ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
        (၄)    ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

S M T W T F S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးတိုးလွင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
3 ဒေါက်တာထူးနေအောင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
4 ဦးနေထွန်း ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးကြည်လှိုင် ပုလော မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
6 ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
7 ဗိုလ်မှူးသက်တင်အောင် အဖွဲ့ဝင်
8 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ