ကော်မတီ၏ တာဝန်များ

(က)  ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသောဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားသော မေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ရမည်။
          (ခ )    ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင်အခါအားလျော်စွာ ကတိပြုခဲ့သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကိုလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိစိစစ်ပြီး အောက်ပါအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်-
               (၁)   တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က၎င်း၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကိုမည်သည့် အခြေအနေထိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊
         (၂)   အဆိုပါအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်လျှင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ပြီးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိ။

ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးနှင့် သက်တမ်း

၁။(က)     တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်ခဲ့သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများ နှင့် တာဝန်ခံချက်များကိုစိစစ်ရာတွင် ထိရောက်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် နေရာများသို့သွား ရောက်စစ်ဆေးနိုင် သည်။
 (ခ)  သာမန်အားဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကိုကော်မတီကစိစစ်ရာတွင်-  
        (၁)  သက်ဆိုင်ရာဌာန/အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား ၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီသည် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ  ၆၄ အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်း တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ် သောအကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း၊ ဖိတ်ကြား၍မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကြားနာခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများကို တင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။
     (၂)   ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူရယူရန် မလို။
     (၃)    ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၂။    ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သောကိစ္စကိုသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ သောအစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။
၃။ ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၄။    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-
    (က)  ခန့်အပ်ထားသည့်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက်မနည်း တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။
      (ခ )    တက်ရောက်ရမည့်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေမပြည့်လျှင်ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည်။
       (ဂ )    ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့အထဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက် သောကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
    (ဃ)  မဲဆန္ဒယူရာ၌ကော်မတီသို့မဟုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲမပေးရ။ ဆန္ဒမဲ တူညီနေလျှင်ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိ သည်အနိုင်မဲပေးရမည်။
၅။    ကော်မတီက အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
    (က)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ  သို့မဟုတ်  ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်  အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း    ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို  လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။
    (ခ)    ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များသည်လည်းအစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။
     (ဂ )    အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်အတွင်းရေးမှူးကကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်း ရမည်။
     (ဃ)    အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
   (င)    အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်  အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊  ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူး မရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော် လည်းကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော် က သဘောတူလက်ခံရန်အဆို တင်သွင်းရမည်။
၆။    ကော်မတီဝင်များသည်-
    (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်    လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်  မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
    (ခ )    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ကော်မတီ(၄)ခုအထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
  (ဂ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၇။     တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ကတိများ၊တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့် နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

                (က)   ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်‌တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ     ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ‌ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်‌ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း  ခံစားခွင့်ရှိသည်။

            (ခ)   ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်‌တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။           

              (ဂ )   ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှ တစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။        
            (ဃ)    ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိ သည်။

၈။    ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးရေတိုးခြင်း၊ လျှော့ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည်-
    (က)    လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ကာလဖြစ်ပါက လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
    (ခ )    လွှတ်တော်အစည်းအဝေးရပ်နားထားစဉ်ကာလဖြစ်ပါက အနီးကပ်ဆုံးကျင်းပသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တွင် အတည်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၉။    ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သက်တမ်း နှင့်အညီဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ကော်မတီ၏သက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးလိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုအစားထိုး  တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

S M T W T F S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များဆိုင်ရာ စိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးများ

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဒေါက်တာထူးနေအောင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးတင်ထွန်း ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
4 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
6 ဗိုလ်မှူးထက်နိုင်ဦး အဖွဲ့ဝင်
7 ဦးတိုးလွင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ