ကော်မတီ၏ သက်တမ်း

(၁)    ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက် မှုအခြေအနေအရ(၁)နှစ်ပြီးမြောက်သည့်အခါ လိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
(၂)    လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏ သက်တမ်းကာလအတွင်းလိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုလဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

ကော်မတီ၏ တာဝန်များ

(က)    တိုင်ကြားစာများနှင့်အသနားခံစာများကို လေ့လာစိစစ်ပြီး ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေး ကို နစ်နာမှုမရှိစေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်။
( ခ )    တိုင်ကြားစာများနှင့်အသနားခံစာပါကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့  တိုင်ကြားခြင်း၊ အသနားခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ထား ကြောင်း၊ တွေ့ရှိကြောင်းစသည်တို့ကို(၆)ပတ် အတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားပေးရန်စာ တွင်ဖော်ပြ၍ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရမည်။
(ဂ)    တိုင်ကြားစာပါကိစ္စရပ်များသည် မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်နှင့် တိုင်ကြားစာပါကိစ္စရပ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး တိုင်ကြားစာပေးပို့သူထံသို့လည်းရှင်းလင်းအကြောင်း ပြန်ကြားရမည်။
(ဃ)    ပြည်သူလူထုအားတရားမျှတစွာ အကာအကွယ်ပေးသည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အကောင် အထည်ဖော်မည့် အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် လိုအပ်ပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက် များနှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့သို့ပေးပို့၍ အသိပေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရ မည်။
( င)    ပါတီများနှင့်သက်ဆိုင်သော တိုင်ကြားစာရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာပါတီသို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
(စ)    လက်ခံရရှိသောတိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာပါ အကြောင်းအရာများသည် လွှတ်တော်၏ ရေးရာကော်မတီ တစ်ခုခုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါကလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ယင်းစာကို သက်ဆိုင်ရာရေးရာကော်မတီသို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
(ဆ)    ပြည်သူတို့က ပေးပို့လာသည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများကို ကြားနာစိစစ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။
(ဇ) ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီးဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာ များကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကိုတင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဈ) တရားရုံးတစ်ရုံးက ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်စဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် တိုင်ကြားချက် မှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့ကို အမှုတွဲနှင့်တကွ လွှဲပြောင်း ပေးပို့ ရမည်။
(ည) ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ်ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီ က အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ်တစ်ပေါင်း တည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင် ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၁။    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၂။    ကော်မတီသည်-
  (က)    အများပြည်သူထိခိုက်နစ်နာသည့် ထူးခြားကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကော်မတီက လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးလိုအပ်ပါက ပွင့်လင်းမြင်သာသော နည်းလမ်းဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
  (ခ )    တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာများအနက် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နေသော ကိစ္စရပ် များဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိပါက လွှတ်တော်သို့ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ အဆိုများ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
၃။    ကော်မတီအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
    (က)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီ ဝင်တစ်ဦးသည် ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။
    (ခ )    ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်းလက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။
    (ဂ )    အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
၄။    ကော်မတီဝင်များသည်-
    (က)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိ သည်။
    (ခ )    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

၁။    ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ကော်မတီ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်၏တာဝန်ပေးချက်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့်စ ရိတ်များဆိုင်ရာဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွှတ်တော်ကသတ်မှတ် သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၂။    ကော်မတီဝင်များသည်-
    (က)    ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ တည်ဆဲအခြားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အရေးယူခံရ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
    (ခ )    ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့် ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဂ )    ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

 

S M T W T F S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးတိုးလွင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
4 ဦးကြည်လှိုင် ပုလော မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
5 ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးမင်း အဖွဲ့ဝင်
6 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး