ကော်မတီ၏ တာဝန်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

တာဝန်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
    (က)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏အရ/ အသုံးစာရင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာ ကိုစိစစ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က လျာထားအတည်ပြုသော ရငွေများအပြည့်အဝ ရရှိရေးနှင့် ခွင့်ပြုသောသုံးငွေကို သတ်မှတ်ထားသည့်ကိစ္စအတွက်သာလျှင် သုံးစွဲခြင်းရှိ/မရှိ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီသုံးစွဲခြင်းရှိ/မရှိနှင့်ခွင့်ပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ထိရောက် မှန်ကန်စွာသုံးစွဲခြင်းရှိ/မရှိတို့ကို စိစစ်ရမည်။ ထို့အပြင် အောက်ပါအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ စိစစ်တင်ပြရန် တာဝန်ရှိသည်-
        (၁)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏တောင်းဆိုချက်အရကိစ္စရပ်တစ်ခုအတွက် ခွင့်ပြုထား သော သုံးငွေတစ်ရပ်ကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိ၊
        (၂)    ခွင့်ပြုထားသည့်သုံးစွဲငွေတစ်ရပ်အတွက် ခေါင်းစဉ်ပြောင်း၍သုံးစွဲရာ၌ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ /မရှိ၊
        (၃)    သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့လမ်းညွှန်ထားသော ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲပုံ  နည်းလမ်း အားနည်းချက်များ ရှိ / မရှိ ၊
        (၄)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်ပြပေးရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တောင်းဆိုသောအသုံးစရိတ်များ၊
    (ခ)    စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် တရားသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန် တစ်ဦးတစ်ယောက် ကဖြစ်စေ၊  အစုအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကဖြစ်စေ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ် ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် စျေးကစားမှုပြုခြင်းဖြင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း မှ ကာကွယ်ရာတွင် ကူညီရမည်။
    (ဂ)    နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စျေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက် ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၄။    ကော်မတီသည်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအားမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ကော်မတီ၏တာဝန်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
    (က)    လိုအပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆင့်ခေါ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများကိုလည်း တင်ပြစေရန်ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ သက်သေထွက်ဆိုချက်သည် သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများသည် ကော်မတီ ၏ အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သည်၊ မသက်ဆိုင်သည်ဟူသော ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာပါက အဆိုပါ ပြဿနာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်သည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကချမှတ်သော အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်၏အကျိုးကို ဖြစ်စေ ထိခိုက်နစ်နာဖွယ်ရာရှိသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့က စာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းတစ်ရပ်ကို ကော်မတီသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတင်ပြရန် ငြင်း ဆိုနိုင်သည်။
    (ခ)    ကော်မတီ၏ရှေ့တွင် သက်သေခံရန်ဖြစ်စေ၊ တင်ပြရန်ဖြစ်စေ လိုအပ်သော ဌာနဆိုင်ရာ တစ်ဦးအား စာဖြင့် ဆင့်ခေါ်ရမည်။ ကော်မတီရှေ့တွင်သက်သေခံချက် သို့မဟုတ် သက်သေ ခံရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို လျှို့ဝှက်ထားသင့်/ မသင့် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက ဆုံးဖြတ်ရမည်။
    (ဂ)    သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖြေကြားရန် သို့မဟုတ် ဖြေကြားချက်ပေးရန် ကော်မတီက ဆင့်ခေါ်နိုင်သည်။
    (ဃ)    ကော်မတီသည် လိုအပ်လျှင် ပညာရှင်များပါဝင်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး အပ်နိုင်သည်။
    (င)    ကော်မတီသည်လိုအပ်ပါက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဆဲကာလအတွင်း လုပ်ငန်း အရည်အသွေးစောင့်ကြည့်ရန် ဒေသခံစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပညာရှင်များ ပါဝင် သော Third Party အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
    (စ)    စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် SME လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်သော လူလတ် တန်းစားလုပ်ငန်းရှင်များအား ဦးစားပေးမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။
၅။    ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်၍   ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။   ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာများကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးကို ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၆။    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-
    (က)    ခန့်အပ်ထားသည့်ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ ထက်ဝက်ထက်မနည်း တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။
    (ခ)    တက်ရောက်ရမည့်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေမပြည့်လျှင် ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည်။
    (ဂ )    ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရ မည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့ထဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
    (ဃ)    မဲဆန္ဒယူရာ၌ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည်ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင်ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် အနိုင်မဲပေးရမည်။
    (င)    ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ဖြင့်ဆောင်ရွက် သည့် လုပ်ငန်းများကို လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
၇။    ကော်မတီအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
    (က)    ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။
    (ခ )    ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
    (ဂ )    အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင် ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။
    (ဃ)    အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
    (င )    အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးက သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။

၈။    ကော်မတီဝင်များသည်-
    (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်         လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေး         ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
        (ခ )    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ ကော်မတီ(၄)ခုအထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဂ )    ကော်မတီအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် ကော်မတီ            ဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉။    ကော်မတီ၏ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ-
    (က)    ကော်မတီဝင်များသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့်  အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီအစည်းအဝေး တက်ရောက် ရန်ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
    (ခ )    ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဂ)    ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီး အမှူးမှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီး ခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဃ)    ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ သက်တမ်း

၁၀။    ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သက်တမ်းနှင့် အညီဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁) နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များကိုသင့်လျော်သလို အစားထိုးတာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။

 

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးရဲမြင့်ဆွေ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးတိုးလွင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
4 ဒေါက်တာထူးနေအောင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
6 ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
7 ဗိုလ်မှူးငွေစိုး အဖွဲ့ဝင်
8 ဗိုလ်ကြီးညီညီဇော် အဖွဲ့ဝင်
9 ဦးတင်ထွန်း ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး