ကော်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် သက်တမ်း

ကော်မတီ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့်သက်တမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
    (က)    ကော်မတီသည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အရေးကို စနစ်တကျပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ လေ့လာတင်ပြနိုင်ရမည်၊
    (ခ)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြချက်များအပေါ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်၊
    (ဂ)    ကော်မတီအနေဖြင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်တွင်လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရ မည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်မဟုတ်လျှင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်ခံရမည်၊
    (ဃ)    ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသောဆွေးနွေးချက်များကိုသော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊
    (င)    ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများတွင် ဆွေးနွေးချက်များအားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊
    (စ)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း များနှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်၊
    (ဆ)    ကော်မတီ၏တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည့်အပြင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးတွင် အကျုံးဝင်သော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်းဖြစ်ရမည်၊
    ( ဇ)    ကော်မတီသည် လုပ်ငန်းတာဝန်အရ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါ ဆောင်ရွက်သည့်ကာလ များတွင် နိုင်ငံတော်မှ ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်သည့်ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည်၊
    (စျ)    ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ကော်မတီ၏သက်တမ်း (၁) နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုလဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

S M T W T F S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးဆွေမြင့်(ခ)မန်းဆွေမြင့် ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးတင်ထွန်း ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
4 ဗိုလ်ကြီးကျော်စည်သူ အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးနေထွန်း ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး