ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)တွင် လွှတ်တော်၏ သဘောတူအတည်ပြုချက်အရ ဥပဒေပြုရေးကော်မတီ အား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏(၅.၄.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၉၅/၁/၂-၂၀၂/လွှတ် တော် (တနင်္သာရီ)ဖြင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏သက်တမ်း

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏သက်တမ်းသည်ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သက်တမ်းအတိုင်းသာဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ကော်မတီ၏ သက်တမ်း (၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးလိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုလဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေး အပ်နိုင်သည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

(၁)    ဥပဒေကြမ်းများကို စိစစ်ရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံမူ(၁၂)ချက်ကို အခြေခံ၍ စိစစ်ရမည်-
            (ကက)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊
            (ခ  ခ)    နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောမူဝါဒများ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု         ရှိ/ မရှိ၊
      ( ဂ ဂ)    နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်းရှိ/မရှိ၊
            (ဃဃ)    နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ပြုထိပါးစေမည့် အချက်များပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
            ( င င)    နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိ/မရှိ၊
            ( စ စ)    အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊
          (ဆဆ)    တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေး အသား အသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
          (ဇ ဇ)    ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များရောထွေးခြင်း ရှိ/မရှိ၊
        (စျ စျ)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသအချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များ၊ သဘောတူညီချက်များပါ မြန်မာနိုင်ငံက သဘောတူ လက်ခံ ထားသောအချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေခြင်းရှိ/မရှိနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးခြင်းရှိ/ မရှိ၊
          (ညည)    သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာမူပိုင်ဆိုင်ရာအချက် အလက် များ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
        (ဋ ဋ)        ဥပဒေကြမ်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေရှိ/မရှိ၊
     (ဌ ဌ)    ဥပဒေကြမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိခြင်း ရှိ/မရှိ ။
            (၂)    ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မတီဖြင့်စိစစ်ပြီးပါက အောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်     ဆောင်ရွက်ပါမည်-
        (ကက)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသည် အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)ကို ပြုစု၍ ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရမည်။
  (ခ ခ)    အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း)ကို ကော်မတီကသဘောတူလျှင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်ကော်မတီကတာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီဝင် (၁)ဦး သည် အစီရင်ခံစာကိုလက်မှတ်ရေးထိုး၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။
       (ဂ ဂ)    လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သီးခြားညွှန်ကြားချက်မရှိလျှင် ဥပဒေကြမ်းကို ကော်မတီသို့လွှဲအပ်သည့်နေ့မှစ၍ ရုံးပိတ်ရက်များမပါ(၁၄)ရက် အတွင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်။
    (ဃဃ)    ကော်မတီဝင်များသည်လည်း အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။  သို့ရာတွင်  သဘောကွဲလွဲချက်များရှိပါက ထို သဘောကွဲလွဲချက်များကို ရေးသားဖော်ပြ၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြနိုင်သည်။
     (င င)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီကတာဝန်ပေး အပ်သော ကော်မတီဝင်(၁)ဦး သည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်တွင် ဖတ်ကြားရှင်းလင်းရမည်။
(၃)    ကော်မတီသည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကဖြစ်စေအခါအား လျော် စွာပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး တွင် ကော်မတီ(၁)ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ်ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်း ကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသောအချက်များကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(၁)    ကော်မတီသည် ဥပဒေကြမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၁ နှင့် အညီ ရေးဆွဲနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့များအပါအဝင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းသူများ အကူအညီရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(၂)    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ၆၅ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မတီ သည် ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-    
   (ကက)    နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူတို့အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အကြံပြုချက် များကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။            
            (ခ ခ)    ပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဥပဒေရေးရာအကြံပြု ချက်များ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကို စိစစ်၍ လွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင် ခွင့်ရှိသည်။
            (ဂ ဂ)    ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက်များကိုလွှတ်တော်သို့တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
   (ဃဃ)    ခေတ်နှင့်မလျော်ညီသော အရေးအသား၊ အသုံးအနှုန်းများကို ဥပဒေ ရှုထောင့်မှ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
      (ငင)    ကော်မတီ၏တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေကြမ်းတွင် ပါရှိ သည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည့် အပြင်ထိုဥပဒေကြမ်း၏ သဘောတွင် အကျုံးဝင်သော တင်ပြချက်၊  အကြံပြုချက်များလည်းဖြစ်ရခြင်း၊
(၃)    ကော်မတီဝင်များသည် -
  (ကက)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့်ရှိသည်၊
       (ခ ခ)    လွှတ်တော်ကော်မတီအများဆုံး (၄)ခုအထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင် ခွင့်ရှိ သည်၊
   (ဂ ဂ)    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်၊    
(၄)    ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်အဖွဲ့ အစည်းတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည် သူဟုယူဆသူများအားလည်းကောင်း၊ ဖိတ်ကြား၍ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းဆွေးနွေး ခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ ကိုတင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။