ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)တွင် လွှတ်တော်၏သဘောတူအတည်ပြုချက်အရ ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာစိစစ်ရေး ကော်မတီအား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၏ (၅.၈.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၆၆၈/၁/၂-၂၂၁/လွှတ်တော် (တနင်္သာရီ)ဖြင့် ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင်ရာစိစစ်ရေးကော်မတီဝင်များအဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

(၁)    ကော်မတီ၏သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက် မှုအခြေအနေအရ(၁)နှစ်ပြီးမြောက်သည့်အခါလိုအပ်ပါကသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
(၂)    လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီ၏ သက်တမ်းကာလအတွင်းလိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များကို သင့်လျော်သလိုလဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

(က)    တိုင်ကြားစာများနှင့်အသနားခံစာများကို လေ့လာစိစစ်ပြီး ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေး ကို နစ်နာမှုမရှိစေရန် အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်။
( ခ )    တိုင်ကြားစာများနှင့်အသနားခံစာပါကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းသို့  တိုင်ကြားခြင်း၊ အသနားခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ထား ကြောင်း၊ တွေ့ရှိကြောင်းစသည်တို့ကို(၆)ပတ်အတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားပေးရန်စာ တွင်ဖော်ပြ၍ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရမည်။
( ဂ )    တိုင်ကြားစာပါကိစ္စရပ်များသည် မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်နှင့် တိုင်ကြားစာပါကိစ္စရပ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး တိုင်ကြားစာပေးပို့သူထံသို့လည်းရှင်းလင်းအကြောင်း ပြန်ကြားရမည်။
(ဃ)    ပြည်သူလူထုအားတရားမျှတစွာ အကာအကွယ်ပေးသည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အကောင် အထည်ဖော်မည့် အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် လိုအပ်ပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ကော်မတီ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့သို့ပေးပို့၍ အသိပေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများ ပြုလုပ် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။
( င)    ပါတီများနှင့်သက်ဆိုင်သော တိုင်ကြားစာရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာပါတီသို့ လွှဲပြောင်းပေး ရမည်။
( စ)    လက်ခံရရှိသောတိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာပါ အကြောင်းအရာများသည် လွှတ်တော် ၏ရေးရာကော်မတီတစ်ခုခုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါကလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ယင်းစာကို သက်ဆိုင်ရာရေးရာကော်မတီသို့ လွှဲပြောင်း ပေးရမည်။
(ဆ)    ပြည်သူတို့က ပေးပို့လာသည့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများကို ကြားနာစိစစ်၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တစ်ဆင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။
( ဇ)    ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်း တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများ အားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများကိုတင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဈ )    တရားရုံးတစ်ရုံးက ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျင့်စဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း နှင့် တိုင်ကြားချက်မှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့ကို အမှုတွဲနှင့်တကွ လွှဲပြောင်းပေးပို့ ရမည်။
(ည)    ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ်ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော် လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရ မည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍အမှုတွဲအဖြစ်တစ်ပေါင်း တည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃။    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။
၄။    ကော်မတီသည်-
    (က)    အများပြည်သူထိခိုက်နစ်နာသည့် ထူးခြားကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကော်မတီက လက်ခံစစ်ဆေးခြင်း၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးလိုအပ်ပါက ပွင့်လင်းမြင်သာသော နည်းလမ်းဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
    (ခ )    တိုင်ကြားစာနှင့်အသနားခံစာများအနက် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်နေသော ကိစ္စရပ် များဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိပါက လွှတ်တော်သို့ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ အဆိုများ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
၅။    ကော်မတီအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-
    (က)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ကော်မတီက တာဝန်ပေးအပ်သော ကော်မတီ ဝင်တစ်ဦးသည် ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။
    (ခ )    ကော်မတီဝင်များသည် ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်းလက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။
    (ဂ )    အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
၆။    ကော်မတီဝင်များသည်-
    (က)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိ သည်။
    (ခ )    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။