ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပဉ္စမနေ့)တွင် လွှတ်တော်၏ သဘောတူအတည်ပြုချက်အရ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၏(၃၁.၁.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂၁၇/၁/၂-၂၀၅/ လွှတ်တော်(တနင်္သာရီ)ဖြင့် အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ ဝင်များအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။       ကော်မတီ၏တာဝန်များမှာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာပေးခဲ့သည့် အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ပြီး အောက်ပါ အချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်။

         (က)     ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တင်သွင်းသောဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ် ချက်၊ အဆိုသို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားသောမေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များကို စိစစ်ရမည်။

          (ခ )     ကော်မတီသည် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင်အခါအားလျော်စွာ ကတိပြုခဲ့သည့် အာမခံ ချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကိုလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိစိစစ်ပြီး အောက်ပါအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်ပြရမည်-

                     (၁)     တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က၎င်း၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက် များကိုမည်သည့်အခြေအနေထိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊

                     (၂)     အဆိုပါအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်လျှင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်သည့် ကာလ အတွင်းဆောင်ရွက်ပြီးခြင်းရှိ/မရှိနှင့်မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိ။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က)    တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများက အခါအားလျော်စွာပေးအပ်ခဲ့သည့် အာမခံချက် များ၊ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များကိုစိစစ်ရာတွင် ထိရောက်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ထား ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်နေရာများသို့သွား ရောက်စစ်ဆေးနိုင် သည်။
    (ခ)    သာမန်အားဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို ကော်မတီကစိစစ်ရာတွင်-        
        (၁)    သက်ဆိုင်ရာဌာန/အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများကို သိရှိ နားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေး နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီသည် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ  ၆၄ အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြား နိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆသူများအားလည်းကောင်း၊ ဖိတ်ကြား၍မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကြားနာခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများကို တင်ပြစေခြင်းပြုနိုင်သည်။
        (၂)    ကော်မတီတွင် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်တင်သွင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံသူရယူရန်မလို။
        (၃)    ကော်မတီဝင်များသည် ကိစ္စတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ဆွေးနွေးနိုင် ခွင့်ရှိရမည်။
၄။    ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ကော်မတီကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သောအစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ပေးပို့ရမည်။
၅။    ကော်မတီသည်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခါအားလျော်စွာပေးအပ်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၆။    ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၅ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-
    (က)    ခန့်အပ်ထားသည့်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ၏ ထက်ဝက်ထက် မနည်းတက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။
    (ခ )    တက်ရောက်ရမည့်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေမပြည့်လျှင်ပြည့်သည်အထိ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည်။
    (ဂ )    ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် များက မိမိတို့အထဲမှရွေးကောက်တင်မြှောက်သော ကော်မတီဝင် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် သည် အစည်းအဝေး သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
    (ဃ)    မဲဆန္ဒယူရာ၌ကော်မတီသို့မဟုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည် ဆန္ဒမဲ မပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေလျှင်ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိ သည်အနိုင်မဲပေးရမည်။
၇။    ကော်မတီက အစီရင်ခံစာ တင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
    (က)    ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ  သို့မဟုတ်  ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်  အတွင်းရေးမှူးက သော်လည်း ကောင်း၊ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက သော်လည်းကောင်း    ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို  လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။
    (ခ )    ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင်များသည်လည်းအစီရင်ခံစာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
    (ဂ )    အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပြီးနောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက သတ်မှတ်သည့်နေ့တစ်နေ့တွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးက ကော်မတီ၏
        အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်။
    (ဃ)    အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြင်ဆင်ချက်များပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
    (င )    အစီရင်ခံစာကိုဆွေးနွေးစဉ်းစားပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင်  အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊  ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူး မရှိလျှင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော် က သဘောတူလက်ခံရန်အဆို တင်သွင်းရမည်။
၈။    ကော်မတီဝင်များသည်-
    (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်  မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။
    (ခ )    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ကော်မတီ(၄)ခုအထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
    (ဂ )    ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှတစ်ဆင့်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။