ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)တွင် လွှတ်တော်၏ သဘောတူအတည်ပြုချက်အရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ (၅. ၄.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၉၃ / ၁ / ၂ -၂၀၄/ လွှတ်တော် (တနင်္သာရီ)ဖြင့်  လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်

(က)    သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ရှိဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် တရားဝင်ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်ကြောင်း သို့မဟုတ် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဥပဒေနှင့်အညီ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသူဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသူဖြစ်ခြင်းတို့နှင့် ညီညွတ်သူ ဟုတ်/ မဟုတ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမစတင်မီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်။
( ခ )    လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၊ ယခင်ခွင့်ပန်ကြား၍ လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားသည့်ဦးရေ၊ တက်ရောက်သူနှင့် ခွင့်ပန်ကြား သူဦးရေကိုလည်းကောင်း၊ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူဦးရေနှင့် အမည်စာရင်းကိုလည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမစတင်မီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမည်။
( ဂ )    လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ကော်မတီက အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်း စိစစ်အတည်ပြုပေးရမည်။