တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မြေယာအငြင်းပွားမှုစောင့် ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(၁)    အဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးသင့်သည့် သိမ်းဆည်း မြေယာကိစ္စများကို လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ မှ ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊
(၂)    အဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ၏ လယ်ယာမြေ အငြင်းပွားမှုများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး၍ အဂတိတရားကင်းရှင်း စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရှိ/ မရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊
(၃)    အဖွဲ့သည် ဥပဒေမဲ့သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း ၍ လယ-၃၀၊ မြေစာရင်းပုံစံ-၁၀၅၊ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် (ပုံစံ-၇) စသည်ဖြင့် ထုတ်ယူထားခြင်းတို့ကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ပယ်ဖျက်မိန့်ထုတ်ပြန်၍ သိမ်းဆည်း ခံရသူ မူလတောင်သူလယ်သမားများထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မြေယာအငြင်းပွားမှုများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်၊
(၄)    အဖွဲ့သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ထားသည့် မြေပေါ်တွင်အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိ သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသည် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်ခြင်းရှိ/ မရှိ၊ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ ကို စိစစ်လေ့လာရမည်၊
(၅)    အဖွဲ့သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံသို့လိပ်မူ၍ တိုင်ကြားလာသည့် လယ်ယာမြေ အငြင်းပွား မှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများ ကို သိရှိနားလည်သည်ဟု ယူဆရသူများအားလည်းကောင်း ဖိတ်ကြား၍ ကြားနာခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများကို တင်ပြစေခြင်းပြု နိုင်သည်၊
(၆)    အဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ သို့မဟုတ် မြေယာကိစ္စစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိ သော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် တိုင်ကြားချက်မှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါကစိစစ် တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြရမည်၊
(၇)    အဖွဲ့သည်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော မြေယာအငြင်းပွားမှုများ၊ မူဝါဒ ဆိုင်ရာအဆုံးအဖြတ် ခံယူရမည့် ကိစ္စရပ်များပေါ်‌ပေါက်လာပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ မြေပြင်ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊
(၈)    အဖွဲ့သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကဖြစ်စေ အခါအားလျော်စွာပေးအပ် သည့် တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရမည်။

 

အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၃။    အဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၆၅ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်-
    (က)    ခန့်အပ်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်းဦးရေ ထက်ဝက်ထက်မနည်း တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်၊
    (ခ )    တက်ရောက်ရမည့် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ မပြည့်လျှင်ပြည့်သည်အထိ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းအဝေးအချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်သည်၊
    (ဂ )    အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌသည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ မရှိ လျှင်အဖွဲ့ဝင်များက မိမိတို့ထဲမှရွေးကောက်တင်မြှောက်သော အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်၊
    (ဃ)    မဲဆန္ဒယူရာ၌ အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည်ဆန္ဒမဲမပေးရ။ ဆန္ဒမဲတူညီနေ လျှင် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် သဘာပတိသည်အနိုင်မဲပေးရမည်၊
    (င )    အဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ် သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့တွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ၊ အဖွဲ့အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း တွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ အဖွဲ့ကအတည်ပြုထား ရမည်၊ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ၊ လွှတ်တော်သို့ပေးလိုသော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမူတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ပေးပို့ရမည်။

 

 

အဖွဲ့၏ သက်တမ်းများ

  (၁)    အဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်သည်၊    
        (၂)    လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည်အဖွဲ့၏သက်တမ်းကာလအတွင်းလိုအပ်ပါက အဖွဲ့ဝင် များကို သင့်လျော်သလို အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

အဖွဲ့၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခွင့်အရေးများ

၆။    အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် အဖွဲ့ရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွှတ်တော်ကသတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

အထွေထွေကိစ္စရပ်များ

၇။    အဖွဲ့ဝင်များသည်-
    (က)    အဖွဲ့အစည်းများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပတည်ဆဲအခြားဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အရေးယူခံရ ခြင်းမှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ရှိသည်၊
    (ခ )    အဖွဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြု ချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
    (ဂ )    ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်၊
    (ဃ)    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
    (င )    အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုပါက ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် လွှတ်‌တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

S M T W T F S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးတိုးလွင် ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးဗိုလ်ထွေး လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
4 ဦးညွန့်ဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးဉာဏ်စိုး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
6 ဦးသန်းဝင်း - ထားဝယ်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်
7 ဦးမိုးသူအောင် - မြိတ်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်
8 ဦးကျော်ထင် - ကော့သောင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်
9 ဦးရဲမြင့်ဆွေ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ