တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

(က)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလာပါက ဥပဒေအကြံဉာဏ်  ပေးခြင်း၊     
(ခ )    ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည်ဇယား(၂)တွင် ဖော်ပြထား သည့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေပြုစာရင်းပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလာပါက ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
(ဂ )    ဥပဒေကြမ်းများစိစစ်ရေးဆွဲခြင်း၊
(ဃ)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှပေးပို့လာသော အဆိုပြုတင်ပြချက်များ၊ သဘောထားနှင့် အကြံပြုချက်များအပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊
(င )    ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဇယား(၂)တွင် ဖော်ပြထားသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေပြုစာရင်းနှင့်အညီ ဥပဒေကြမ်းများရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊  တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမရှိစေရန် လေ့လာစိစစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို  နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ တင်ပြခြင်း၊
(စ )    ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးအဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ များတွင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊  စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များနှင့် လက်စွဲများကိုလိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တောင်းခံခြင်း၊
(ဆ)    တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ သတ်မှတ်ပေးသည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း၊
(ဇ )    ဥပဒေလေ့လာသုံးသပ်ရေးဖွဲ့၏သက်တမ်းသည် ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းနှင့်အညီဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါကအစားထိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကို လွှတ်တော်ကဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊
(စျ)    အဖွဲ့ဝင်များသည်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက် ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ရုံးစိုက်ရာဒေသသို့ ရောက်ရှိနေစဉ်တွင်လည်းကောင်း၊   အဖွဲ့တာဝန် အရ  ခရီးသွားရောက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များနည်းတူခရီးစရိတ်၊ နေ့တွက်စရိတ်များကို ခံစားခွင့်ရှိခြင်းတို့ဖြစ် ပါသည်။

 

စဉ်

အမည်

မဲဆန္ဒနယ်/ဌာန

ရာထူး

1 ဦးဝေဝေလွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဥက္ကဋ္ဌ
2 ဒေါက်တာစိမ်းလဲ့လဲ့အောင် ပါမောက္ခ ဥပဒေပညာဌာန၊ ထားဝယ်တက္ကသိုလ် အဖွဲ့ဝင်
3 ဦးနီနီ(ခ)ဦးဆန်နီ အထက်တန်းရှေ့နေ - အဖွဲ့ဝင်
4 ဦးဇာနည်မျိုး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ - အဖွဲ့ဝင်
5 ဦးလှမင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ - အဖွဲ့ဝင်
6 ဒေါ်အေးမွန်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ - အဖွဲ့ဝင်
7 ဦးအောင်နိုင်ဦး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အဖွဲ့ဝင်
8 ဦးညွန့်ဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိ အတွင်းရေးမှူး