ဓါတ်သတ္တု အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း)အား လူထုတွေ့ဆုံပွဲဖိတ်ကြာားခြင်း