ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၇.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (ပဉ္စမနေ့)တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဒုတိယအကြိမ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၆)ကြိမ်မြောက်    ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၇.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (ပဉ္စမနေ့)တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်းဥပဒေ