အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်တို့ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၉.၆.၂၀၂၀)

အငယ်တန်းစာရေးရာထူးအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်တို့ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း