တင်ဒါကော််််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

တင်ဒါကော််််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
**************************************************************************************************
ဇူလိုင် ၂၄ ၊ ထားဝယ်
ယနေ့ နေ့လည် (၁၄း၀၀)နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်််ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော တင်ဒါကော််််််််််််််််မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို တင်ဒါကော်််််််မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်စိုး၊ တင်ဒါကော််််််််််မတီအတွင်းရေးမှူး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော််််််််ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဝေ နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်စိုးက အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူူးချုပ် ဦးမြင့်ဝေက လွှတ်တော်််််ရုံးဝင်းအတွင်း စက်ရေတွင်း(၂)တွင်း တူးဖော််််််ခြင်းလုပ်ငန််းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ တက်ရောက်လာသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများက မေးမြန်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို (၁၄း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။