လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့၌ စတ