ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၁ ၊ ထားဝယ်

11/09/2020

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၁ ၊ ထားဝယ်

Read More

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၁ ၊ ထားဝယ်

11/09/2020

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၁ ၊ ထားဝယ်

Read More

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၀ ၊ ထားဝယ်

10/09/2020

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၀ ၊ ထားဝယ်

Read More

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၀ ၊ ထားဝယ်

10/09/2020

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၁၀ ၊ ထားဝယ်

Read More

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၇ ၊ ထားဝယ်

07/09/2020

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၇ ၊ ထားဝယ်

Read More

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၇ ၊ ထားဝယ်

07/09/2020

ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု စက်တင်ဘာ ၇ ၊ ထားဝယ်

Read More