လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ် (online) (ဒုတိယနေ့) ပြုလုပ်ခြင်း

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ် (online) (ဒုတိယနေ့) ပြုလုပ်ခြင်း

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ် (online) ပြုလုပ်ခြင်း

လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ် (online) ပြုလုပ်ခြင်း