ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
မြိတ် မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ထားဝယ် မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ကော့သောင်း မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
လောင်းလုံ မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ရေဖြူ မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပုလော မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဘုတ်ပြင်း မဲဆန္ဒနယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ်
တစ်သီးပုဂ္ဂလ