ဥပဒေများ

စဉ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၂၂။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ 05 Jun 2020
၂၂။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ 05 Jun 2020
၂၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ 05 Jun 2020
၂၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ 05 Jun 2020
၂၀။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားဓာတ်သတ္တုဥပဒေ 27 May 2020
၂၀။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားဓာတ်သတ္တုဥပဒေ 27 May 2020
၁၉။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေယာခွန်ဥပဒေ 01 Oct 0019
၁၉။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေယာခွန်ဥပဒေ 01 Oct 0019
၁၈။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 30 Sep 2019
၁၈။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ 30 Sep 2019