စဉ် ဥပဒေအမည် ဥပဒေအမှတ် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
၁။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ဥပဒေ ၃၈ March 31, 2017
၂။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ ၃၉ March 31, 2017
၃။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများချီးမြှင့် အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၄၀ June 30, 2017
၄။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်များ ဥပဒေ ၄၁ July 3, 2017
၅။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ 43 January 23, 2018
၆။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ ၄၈ February 20, 2019
၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေယာခွန်ဥပဒေ ၅၂ October 1, 2019
၈။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စား ဓာတ်သတ္တုလုပ်ငန်း ဥပဒေ ၅၃ May 27, 2020
၉။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းဥပဒေ ၅၅ June 5, 2020