ဥပဒေများ

စဉ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ 06 Jun 2019
စဉ် ဥပဒေအမည် ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ ရယူရန်
အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေကြမ်း 10 Jun 2019